Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti za Korisnike

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Eki Pay doo Beograd (u daljem tekstu: Platna institucija ili Rukovalac podataka) obaveštavamo Vas, potencijalne korisnike i korisnike platnih usluga – jednokratne platne transakcije (u daljem tekstu: Korisnik), o uslovima i obradi Vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo direktno od Vas ili drugog lica, kao i o načinu zaštite Vaših prava i drugim informacijama vezanim za obradu podataka o ličnosti.

1. IDENTITET I KONTAKT RUKOVAOCA PODATAKA

Eki Pay doo Beograd, Platna institucija, Bulevar Zorana Đinđića br. 121, 11000 Beograd(Novi Beograd), www.ekipay.rs

Eki Pay doo Beograd je je Platna Institucija registrovana kod Narodne banke Srbije pod brojem 705.

Na osnovu Rešenja IO NBS br.84 od 28.09.2015.godine i zaključenog Ugovora sa Western Union Network (Ireland) Limited (“Western Union”), Platna institucija pruža platnu uslugu – novčane doznake preko sistema Western Union, u saradnji sa Western Union-om i njihovim povezanim licima ( Partneri), a preko lokacija svojih zastupnika registrovanih kod Narodne banke Srbije.

Na osnovu Rešenja IO NBS br. 77 od 13.10.2016. Platna institucija pruža platnu uslugu prenosa novačnih sredstava (npr.plaćanje računa), preko lokacija svojih zastupnika registrovanih kod Narodne banke Srbije.

2. KONTAKT PODACI ZAPOSLENOG ZADUŽENOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Imenovali smo lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti kome se možete obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličnih podataka, odnosno za ostvarivanje prava propisanih zakonom i to na sledeći način:

  • na adresu elektronske pošte; zaštitapodataka@ekipay.rs
  • na adresu: Eki Pay doo Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121; Beograd (Novi Beograd), Za lice za zaštitu podataka

3. SVRHA NAMERAVANE OBRADE I PRAVNI OSNOV

Platna institucija prikuplja i obrađuje Vaše podatke samo u obimu nephodnom za pružanje platnih usluga – jednokratne novčane transakcije, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i opštim uslovima pružanja platne usluge Platne institucije (npr. slanje novca preko sistema Western Uniona, plaćanje računa) (dalje: platne transakcije), kako bi odgovorila na Vaše zahteve, kao i da ispuni obaveze propisane zakonom (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i slično). Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu Platna institucija neće biti u mogućnosti da Vam pruži traženu platnu uslugu. Davanjem saglasnosti iz izvršenje platne transakcije Vi dajete pristanak na obradu vaših ličnih podataka.

Platna institucija prikuplja i obrađuje vaše podatke i radi poštovanja zakonom propisanih obaveza Platne institucije, za šta nije potrebna Vaša saglasnost. Ova obrada se vrši radi primene propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sprečavanja prevara u platnim uslugama ili ispunjavanje ispunjavanje zahteva nadležnih organa (Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca) kao i u svrhu rešavanja prigovora u skladu sa važećim propisima (Zakon o platnim uslugama, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga).

U određenim slučajevima Platna institucija obradu vaših podataka zasniva na zaštiti legitimnih interesa, bilo svojih ili trećih lica, s tim što ti legitimni interesi moraju biti jači od Vaših interes, prava i sloboda i da im ne štete. U navedenim slučajevima Vaš pristanak za obradu podataka nije potreban ali mate pravo da u bilo kom trenutku podnesete zahtev za ostvarivanje svojih prava na način opisan u odeljku 10. ovog Obaveštenja.

4. VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE SE OBRAĐUJU

Identifikacioni podaci i ostale vrste podataka

U cilju izvršenja platne usluge (jednokratne platne transakcije) potrebni su nam vaši osnovni identifikacioni podaci pre svega radi sprovođenja zakonom propisanih obaveza (npr. Zakona o platnim uslugama, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o deviznom poslovanju). U tu svrhu prikupljamo podatke kao što su: ime i prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, adresa prebivališta, podaci o vrstu i broju identifikacion, i slično. Kopija vašeg identifikacionog dokumenta se čuva u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i zbog zaštite legitimnih interesa Platne institucije u vezi sa sprečavanjem prevara.

U cilju odgovara na vaše zahteve i upite, kao i prigovore, Platna institucija obrađuje i vaše kontakt podatke potrebne za međusobnu komunikaciju ili istragu mogućih zloupotreba i to su: e mail adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona.

Ukoliko sa korisničkim centru Platne institucije razgovarate morate da znate da se razgovori snimaju o čemu ćemo vas upozoriti na početku telefonskog razgovora pre nego što počne snimanje, kako bi imali mogućnost da odustanete od razgovora. Ako nam se obraćate putem internet, korišćenjem kontakt forme na vebasajtu Platne institucije i očekujete povratnu informaciju vaši podaci su nam potrebni kako bi vam odgovorili.

5. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke sakupljamo direktno od Vas ili od trećih lica, i to:

  • • Putem platnih naloga i obrazaca Western Uniona za prijem i slanje, i kroz vašu komunikaciju sa nama i našim zastupnicima;
  • • Kada naš korisnički centar Vama pruža podršku ili konsultaciju, putem e maila, pošte, pozivanjem korisničkog centra, telefonskim razgovorima

Pored toga pored ličnih podataka koje prikupljamo od Vas, mi takođe možemo prikupljati vaše lične podatke od osoba kojima ste poslali ili od kojih ste primili novac, takođe od naših Zastupnika, poslovnih partnera, od državnih institucija i drugih komerijalnih i javno dostupnih izvora ličnih podataka.

Ukoliko vaše podatke nismo prikupili direktno od Vas, Platna institucija Vas o uslovima obrade obaveštava najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci prikuipljeni, osim kada ste o tome već upoznati ili bi obaveštenje bilo nemoguće ili bi uključivalo nesrazmeran utrošak vremena i stedstava ili je prikupljanje podataka izričito propisano zakonom kojim se istovremeno obezbeđuju mere zaštite vaših legitimnih interesa i poverljivosti podataka na nivou obaveze čuvanja poslovne tajne.

6. KAKO OBEZBEĐUJEMO PODATKE

Trudimo se da primenjujemo razumne organizacione, tehničke i administativne mere bezbednosti u skladu sa važećim zakonom i podzakonskom regulativom da bi obezbedili zaštitu vaših ličnih podataka. Trudimo se da ograničimo pristup informacijama samo na naše zaposlene, zastupnike i njihove zaposlene koji moraju da imaju uvid i pristup ličnim podacima kao bi vam pružili platnu uslugu i druge usluge. Uprkos našim naporima, kao što znate, treća strana može neovlašćeno da pokuša ili da pristupi podacima koje ste nam poslali ili vas može pogrešno uputiti da otkrijete svoje liče podatke tako što se predstavlja kao Eki Pay Platna institucija ili kao pružalac Western Union usluge. Molimo da nas odmah kontaktirate ukoliko imate razloga da verujete da su vaši lični podaci koje ste nam dostavili i koji se nalaze u našem posedu u riziku.

7. KATEGORIJE PRIMALACA KOJIMA MOGU BITI DOSTAVLJENI VAŠI PODACI O LIČNOSTI

U cilju ispunjavanja svrhe obrade, Platna institucija Vaše podatke dostavlja sledećim kategorimama primalaca:

  • Western Union-u i njihovim povezanim licim (Partneri) a, u cilju izvršenja WU novčane doznake;
  • Nadležnim državnim organima i organizacijama kao što su: Narodna banka Srbije, pravosudni i upravni organi;

8. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVNU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije i druge države i međunarodne organizacije samo uz primenu odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa odredbama Zakona.

Za svrhu izvršenja Western Union novčane doznake, Platna institucija, kao Zastupnik Western Uniona Network (Ireland) Limited (dalje: Western Union), može da prenese podatke Western Unionu i povezanim licima u okviru Western Union grupe i njihovim partnerima za potrebe izvršenja WU novčane doznake. Više o Western Union politici privatnosti i načinu obrade ličnih podataka možete naći na sajtu Western Uniona. Više informacija o merama zaštite možete zatražiti od Lica za zaštitu podataka.

9. ROKOVI ČUVANJA

Platna institucija čuva vaše podatke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 10 godina od dana izvršenja platne transakcije.

10. VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Obaveštavamo Vas, da kao lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, imate određena zakonska prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti a koja su detaljno navedena u ovom odeljku. Za primenu navedenih podataka možete se obratiti Platnoj instituciji na kontakt podatke navedene u tački 1. ovog Obaveštenja dostavljanjem Zahteva a kako je opisano u tački 8. niže u tekstu.

Imate sledeća prava:

1) Pravo na pristup – obavestićemo vas o podacima koje imamo o vama. Na vaš zahtev, dostavićemo Vam kopiju vaših podatako o ličnosti koje obrađujemo bez naplate naknade. Za izradu dodatnih kopija Platna institucija može naplatiti razumnu naknadu za administrativne troškove. Takođe dobićete informacije kao što su svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa merama zaštite u vezi sa prenosom, kao što je navedeno u tački 8 ovog obaveštenja.

2) Pravo na ispravku i ažuriranje podataka – Platna institucija će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke. Imajte na umu da ovo pravo može biti ograničeno u smislu obimnosti podataka koje ćemo ili smo u mogućnosti da ispravimo.

3) Pravo na brisanje podataka – Platna institucija će na Vaš zahtev izbrisati podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona ( npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni). Platna institucija ne može brisati Vaše podatke o ličnosti ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa ( npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je nepohodna za pokretanje, podnošenja ili odbranu nekog pravnog zahteva ( npr. podnošenja tužbe, vođenja upravno ili sudskog postupka).

4) Pravo na ograničavanje obrade – Platna institucija će na Vaš zahtev ograničiti obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka ili zakonitost obrade, i sl.).

 

5) Pravo na prenosivost podataka – Platna institucija će na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku ( npr.na računaru) i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Platne institucija ako su ispunjeni sledeći uslovi a)obrada je zasnovana na pristanku ili je nephodna za izvršenje ugovora, b) obrada se vrši automatizovano, c) prenos ne utiče štetno na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica. Ukoliko je tehnički izvodljivo, možete tražiti i Platna institucija će neposredno preneti podatke drugom rukovaocu.

 

6) Pravo na prigovor - U bilo kom trenutku možete podneti prigovor na obradu podataka zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je nepohodna u cilju obavljanja poslova u javnom interest ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Platne institucije, nakon čega će Platna institucija obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane pravnog zahteva.

7) Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravu na upravnu i sudsku zaštitu – Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko niste zadovoljno odlukom Poverenika protiv nje možete tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Podnošenjem tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

8) Kako treba da izgleda vaš Zahtev i način postupanja Platna institucije po njemu

Vaš zahtev mora biti razumljiv i potpun. Ukoliko je zahtev nerazumljiv ili nepotpun (na osnovu podataka nismo u mogućnosti da vas identifikujemo), Platna institucija će Vas uputiti kako da otklonite nedostatke. U slučaju da ne otklonite nedostatke u podnetom Zatevu u ostavljenom roku, a nedostaci su takve prirode da se po zahtevu ne može postupiti, Platna institucija će zahtev odbaciti kao neuredan.

Platna institucija je dužna da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na njegov zahtev bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zatheva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to nephodno, imajući u vidu složenosti i broj zatheva. O produženju roka i razlozima za produženje Platna institucija će obavestiti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako zahtev za kopiju dostavljate elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije dostavljanje (npr. preporučenom pošiljkom).

Platna institucija zadržava pravo promene ovog obaveštenja. Molimo da povremeno proverite eventualne izmene ovog obaveštenja kako biste bili pravovremeno informisani o njegovim promenama.

Platna institucija
Eki Pay doo Beograd

Message sent.