Prigovori

OBAVEŠTENJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

za platne usluge koje ovlašćeni zastupnik pruža u ime i za račun platne institucije Eki Pay doo, Bulevar Zorana Đinđića br.121 sprat 2, 11070 Novi Beograd

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Opštih uslova pružanja platnih usluga na lokacijama Platne institucije, kao korisnik usluga možete uputiti pismeni prigovor na sledeće načine:

  • poštom, na adresu: Eki Pay doo, Bulevar Zorana Đinđića br.121, sprat 2, 11070 Novi Beograd;
  • putem elektronske pošte, na e-mail adresu: prigovori@ekipay.rs;
  • elektronskim putem preko internet prezentacije www.ekipay.rs;
  • predati na lokaciji gde se vrši pružanje usluge;

Možete nas kontaktirati i telefonom na broj: +381 11 3300 300.

Upozoravamo Vas da nemamo zakonsku obavezu razmatranja usmenih prigovora, ali možemo da vas informišemo o načinu na koji se prigovor može podneti..

  1. šta je potrebno navesti u prigovoru?

Prigovor mora da sadrži podatke korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa platnom institucijom i razloge za podnošenje prigovora.

Prigovor se može podneti u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava.

  1. Naredni koraci:

Platna institucija će Vam dostaviti pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, ako Platna institucija ne može da dostavi odgovor u navedenom roku iz razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu ćete biti pismeno obavešteni u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Obaveštenje sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Postupak po prigovoru sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odlukom Narodne banke Srbije i internim aktima Platne instutucije.

Platna institucija ne može naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

  1. Pravo na podnošenje pritužbe Narodnoj banci Srbije

U slučaju da ste nezadovoljni odgovorom ili predloženim rešenjem ili odgovor niste dobili u roku od Platne institucije, kao korisnik, možete pre pokretanja sudskog spora podneti pritužbu u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom na adresu:

  • Narodna banka Srbije, Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, poštanski fah 712 ili
  • na elektronsku adresu: zastita.korisnika@nbs.rs

Korisnik uz pritužbu dostavlja prigovor koji je uputio Platnoj institucji, odgovor Platne institucije i dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz pritužbe. Korisnik može podneti pritužbu u roku od šest meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

EKI Pay doo Beograd

Platna institucija

Podnošenje prigovora elektronskim putem

Prikupljene podatke Eki Pay doo koristi u svrhu kontaktiranja korisnika i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti korisnika. Eki Pay doo dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti korisnika. Ukoliko korisnik želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Eki Pay doo, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: prigovori@ekipay.rs.

Message sent.